ဆက်သွယ်ရန်

Connect with us on Social Media

အောက်ပါ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

https://www.facebook.com/MoPFINUG

မိမိတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတဆင့် မေးခွန်းများ မေးမြန်းနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးသတင်းများကိုလည်း ရယူနိုင်ပါသည်။

Get in touch with us

အောက်ပါလိပ်စာသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း၊ အကူအညီတောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

mopfi@nugmyanmar.org

Spring Lotto Customer Care

အောက်ပါ တရားဝင် နွေဦးထီ Telegram တွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
https://t.me/springlotto

Spring Lotto Customer Care

Telegram မှ နွေဦးထီ Customer Care bot တွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
https://t.me/SpringLotteryCustomerCare_bot

United Bonds NUG

အောက်ပါ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

https://www.facebook.com/nugbond2/

United Bonds NUG

Please visit United Bonds Official Website.

https://www.unitedbonds-nug.org/

IRD MOPFI Facebook

အောက်ပါ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

https://facebook.com/IRDMOPFI/

IRD MOPFI

Please visit IRD MOPFI Official Website.

https://ird.nug-mm.net/

The End of Dictatorship Facebook

အောက်ပါ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

https://www.facebook.com/The-End-of-Dictatorship-101477375892630/

The End of Dictatorship

Please visit The End of Dictatorship Official Website.

https://www.endofdictatorship.com/

NUG Pay Facebook

အောက်ပါ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

https://www.facebook.com/nugpaymyanmar

 

NUG Pay

Please visit NUG Pay Official Website.

https://nugpay.vercel.app/

Our Spring Heroes Facebook

အောက်ပါ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

https://www.facebook.com/ourspringheroes

SUMBU_KPICT - NUGPay

ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေရန်ရှေးရှုကာ၊ ကချင်ဒေသအတွင်း KPICT ၏ SUMBU အစီအစဥ်ဖြင့် NUGPay အား တာ၀န်ယူရောင်းချရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

https://www.facebook.com/sumbukpict.nugpay/

Early Partnership Program Facebook

Investment opportunities in Myanmar by Ministry of Planning, Finance & Investment of NUG Government

အောက်ပါ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

https://www.facebook.com/EarlyPartnership

Early Partnership Program

Early Partnership Program is an initiative of the Ministry of Planning, Finance and Investment of National Unity Government of Myanmar. Please visit us.

https://www.earlypartnership.org/