ဆက်သွယ်ရန်

Connect with us on Social Media

အောက်ပါ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

https://www.facebook.com/MoPFINUG

မိမိတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတဆင့် မေးခွန်းများ မေးမြန်းနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးသတင်းများကိုလည်း ရယူနိုင်ပါသည်။

Get in touch with us

အောက်ပါလိပ်စာသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း၊ အကူအညီတောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

mopfi@nugmyanmar.org

Spring Lotto Customer Care

အောက်ပါ တရားဝင် နွေဦးထီ Telegram တွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
https://t.me/springlotto

Spring Lotto Customer Care

Telegram မှ နွေဦးထီ Customer Care bot တွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
https://t.me/SpringLotteryCustomerCare_bot